Wat te doen bij overlijden?

 

Op hoeveel verletdagen heeft de familie recht bij overlijden?

 1. Drie dagen, te kiezen door de werknemer vanaf de dag die het overlijden voorafgaat tot en met de dag die op de begrafenis volgt, bij het overlijden van: de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene,de wettelijk samenwonende partner, de ouders van de betrokkene (vader, moeder, 2de echtgeno(o)t(e) van vader of moeder), een kind van de betrokkene of van zijn (haar) echtgeno(o)t(e), de vader of moeder van de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene.
 2. Twee dagen, te kiezen door de werknemer vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag der begrafenis, bij het overlijden der volgende bij de werknemer inwonende bloedverwanten: broer/zus van de betrokkene, schoonzoon/schoondochter van de betrokkene, grootvader/grootmoeder van de betrokkene, grootvader/grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene, kleinkind van de betrokkene.
 3. Een dag, deze van de begrafenis, bij het overlijden van volgende niet bij de betrokkene inwonende bloedverwanten: broer/zus van de betrokkene, schoonzoon/schoondochter van de betrokkene, schoonbroer/schoonzuster van de betrokkene, grootvader/ grootmoeder van de betrokkene, grootvader/grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene, kleinkind van de betrokkene.
 4. Een dag, deze van de begrafenis, bij het overlijden van gelijk welke bloedverwant wonende onder hetzelfde dak als dat van de betrokkene.
 5. Een dag, deze van de begrafenis, bij het overlijden van de voogd(es) van de minderjarige betrokkene, of van het minderjarig pleegkind waarvoor de betrokkene als voogd(es) optreedt.

Welke diensten en instellingen dienen verwittigd te worden bij overlijden?

1. Financiële diensten

 1. Bank(en) waar de overledene een rekening had.
 2. Verzekering (bij overlijden door ongeval of werkongeval; indien de overledene een levensverzekering afgesloten had; bij hypothecaire lening, indien deze gekoppeld was aan een schuldsaldoverzekering).
 3. Kinderbijslagfonds.
 4. Werkgever.
 5. Ziekenfonds 
 6. Vakbond
 7. Financieringsinstelling waar nog afbetalingen lopen.
 8. Pensioenen:
  • was de overledene op pensioen dan wordt het overlijden automatisch meegedeeld aan de Federale Pensioendienst via elektronische weg (link met Rijksregister);daar hoef je zelf niets voor te doen. Als langstlevende echtgenoot heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen. De aanvraag daarvoor moet je wel zelf indienen.  Was de overledene werknemer of zelfstandige, dan kan dat bij de pensioendienst van je gemeente. Andere mogelijkheden vind je op de website van de Sociale Zekerheid: socialsecurity.be

2. Andere diensten

 1. Gas-, water-, electriciteits-, telefoonmaatschappij (opheffing of overdracht)..
 2. Verhuurder (opzeg of overdracht huurcontract).
 3. Auto, motor:
  • inschrijving: indien een wagen behouden blijft en overgeschreven moet worden:
  • - naar de dienst D.I.V. (eventueel via de verzekeringsmaatschappij);
  • indien de wagen niet behouden blijft: binnen de twee maanden de nummerplaat terugzenden naar de dienst D.I.V.
  • FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie Wegverkeer - DIV, City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
  • Verzekering: opheffing of overdracht
 4. Lopende abonnementen bv TV, internet e.d. : opheffing of) overdracht.

3. Administraties

 1. Indien er nog minderjarige kinderen zijn wordt, door de Burgerlijke Stand van de overlijdensplaats, het desbetreffende Vredegerecht verwittigd. Naderhand zal er van de Vrederechter een uitnodiging volgen om de voogdij te regelen.
 2. Zelfstandigen: -Boekhoeder, Kruispuntbank; - Directe Belastingen; - Diensten van de B.T.W.
 3. Aangifte van de nalatenschap moet gebeuren, binnen de 4 maanden na het overlijden, bij het Kantoor Rechtszekerheid van de laatste woonplaats van de overledene. Bij ovelrijden in het buitenland wordt deze termijn 5 maanden en 6 maanden ingeval van overlijden in een land buiten Europa.
 4. Deblokkeren van de bank- of spaarrekening: Dit kan door ofwel een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris of een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het Kantoor Rechtszekerheid van de laatste woonplaats van de overledene. Dit attest is kosteloos.  In Antwerpen is dit Kantoor Rechtszekerheid gevestigd  op de Italiëlei 4, 2000 Antwerpen, tel: 02/575 60 70, Hier kan men terecht voor inlichtingen of een afspraak.                                                                                                                                                                              De voorwaarden hiervoor zijn dat géén huwelijkscontract  en/of testament werd opgemaakt, géén schenking onder levenden werd gedaan, er géén minderjarige of onbekwame erfgenamen zijn.                                                                                                                                                Is dit wel het geval dan is het wettelijk verplicht om een akte van erfopvolging te laten opmaken door een notaris.De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratie, rechten op geschriften, erelonen en aktekosten van de notaris in..                               

Voor verdere inlichtingen en het bezorgen van de overlijdensakten, kopies van uw factuur en aanwezigheidsbewijzen, staan wij steeds KOSTELOOS tot uw dienst.